Veneseuran Säännöt

Veneseuran säännöt


VIIALAN HOPEA-ANKKURI ry SÄÄNNÖT1.      Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan kerhoksi, nimi on VIIALAN HOPEA-ANKKURI ja sen kotipaikka on Akaan kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Kerho virallinen kieli on suomen kieli.


2.      Kerho on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja sen tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyharrastusta. Tarkoituksensa saavuttamiseksi kerho järjestää koulutus-, jäsen- ja yleisötilaisuuksia. Kerho voi omistaa kiinteää omaisuutta ja on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja.


3.      Kerhon asioita, taloutta ja toimintaa hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän (7) jäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun joku sen jäsenistä tätä haluaa määrättyä asiaa varten. Kerhon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuoroisia vuorovuosina. Johtokunnan muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuudet ratkaistaan arvalla.


4.      Johtokunta valitsee kerholle sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerillä on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänivaltaa, ellei hän ole johtokunnan jäsen.


5.      Kerhon toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava toiminnantarkastajalle tammikuun 31. päivään mennessä. Tarkastuksesta on annettava kirjallinen lausunto vuosikokousta varten. Lausunto on annettava johtokunnalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.


6.      Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnanjäsentä yhdessä tai johtokunnan siihen määräämä toimihenkilö.


7.      Kerhon jäseneksi haluavan on tehtävä kirjallinen jäsenhakemus johtokunnalle, joka päättää hyväksymisestä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kerhon toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö. Juniorijäseneksi voi anomuksesta päästä alle 18-vuotias henkilö. Kannatusjäseneksi voi päästä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa vuosittain kannattajajäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää. Kerhon kokouksissa juniori- ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Halutessaan erota kerhosta tehköön jäsen siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eroamisestaan suullisesti kerhon kokouksessa. Johtokunta voi myös erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsen- tai muun maksunsa, rikkoo näitä sääntöjä vastaan tai muutoin osoittaa olevansa kelvoton kerhon jäseneksi. Kerho voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä ja kunniapuheenjohtajaksi puheenjohtajana tai muuten kerhon hyväksi ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee esityksen kerhon johtokunta ja siitä päättää kerhon syys-tai vuosikokous. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.


8.      Juniori-, varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kerhon syyskokous vuosittain. Kunniajäseniltä ja Kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.


9.      Kerhon varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2). Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai 1/10 kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta anoo jotain määrättyä asiaa varten. Kutsu varsinaisiin kokouksiin tai ylimääräiseen kokoukseen annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

a.       sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä paikallislehdessä tai

b.      kirjallisena ilmoituksena kerhon jäsenille, jolloin kerhon jäsentiedotteessa julkaistu kutsu katsotaan kirjalliseksi ilmoitukseksi.


10.  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen järjestäytyminen

2.      Esitetään edellisen toimintavuoden toimintakertomus tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta.

3.      Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

4.       Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.


11.  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen järjestäytyminen

2.      Käsitellään seuraavan vuoden toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma

3.      Määrätään kerhon jäseniltä seuraavana vuonna kannettavien jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus ja niiden suorittamisen ajankohta

4.      Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

5.      Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kerhon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle

6.      Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

7.      Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

8.      Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat


12.  Asiat, jotka jäsen haluaa saada kerhon kokouksissa käsitellyiksi, on esitettävä kirjallisesti johtokunnalle vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa

13.   


14.  Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten äänimäärästä tullakseen hyväksytyksi.


15.  Kerhon purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kerhon kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten äänimäärästä.


16.  Jos kerho on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää kerhon purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.


Nypyn satamasäännöt 

2.3.2023   

1. Jokaisen satama-alueen käyttäjän on hyväksyttävä ja noudatettava näitä sääntöjä.

2. Satama-ja telakointivastuu kuuluu veneen omistajalle.

3. Noudata satama-alueella maa-ja vesiliikenteelle säädettyjä nopeusrajoituksia ja vältä sataman vesialueella (500 m) aallonmuodostusta. Huomioi lähistönasukkaat, uimarit ja muut veneilijät.

4. Kiinnitä veneesi myrskyn varalta riittävän vahvoilla köysillä. Käytä kiinnitykseen joustimia.

5. Veneiden tarpeetonta tyhjäkäyntiä on satama-alueella vältettävä.

6. Venepaikkaa ei saa vuokrata, eikä luovuttaa edelleen.

7. Päälaiturissa olevien veneiden tulee olla vastuuvakuutettuja.

8. Luiskan- ja päälaiturin avaimia tai koodia ei saa luovuttaa tai lainata kerhon ulkopuolisille.

9. Veneilyssä syntyvät jätteet voi jättää Nypyssä olevaan roskalaatikkoon.

10. Veneitä saa telakoida ainoastaan niille osoitetuilla erikseen sovituilla paikoilla. Sovi telakointipaikka Kommodorin tai muun johtokunnanjäsenen kanssa.

11. Vesillelaskun esteenä olevat veneet on siirrettävä pois ennen ilmoitettua vesillelaskupäivää.

12. Veneiden säilytys telakointialueella veneilykaudenajan (juhannuksen jälkeen) on kielletty ilman erillistä lupaa.

13. Trailerit ja telakointipukit voi säilyttää siististi telakointialueella omalla paikallaan. Katokset on purettava veneilykaudeksi. Telakoinnissa käytetty irtotavara on vietävä pois tai pakattava siististi vesillelaskun jälkeen ja paikka on siivottava välittömästi.

14. Satamissa olevista sähköpisteistä saa sähköä veneen kunnostukseen ja akkujen lataamiseen vuosimaksua vastaan. Sähkön käyttö lämmitykseen / viilennykseen johtokunnan veto-oikeudella hinnaston mukaisesti.

15. Satama-alueella hiljaisuus klo 23–06 välisenä aikana.

16. Älä pysäköi autoasi kieltomerkillä osoitetulle alueelle tai paikalle, jossa se haittaa veneiden laskua, lastausta, nostoa tai alueen huolto-, työ-tai hälytysajoneuvoliikennettä.

17. Autojen pesu satama-alueella on kielletty.

18. Kaivovettä ei saa käyttää veneen pesuun.

19. Sääntöjen räikeä rikkominen johtaa venepaikan menetykseen.

20. Eräpäivään mennessä maksamattomat venepaikat katsotaan irtisanotuiksi.

21. Maksettu venepaikkamaksu voidaan palauttaa jos paikan luovuttaa toukokuun loppuun mennessä. Muulloin venepaikkamaksuja ei palauteta.

22. Kerho pidättää itsellään oikeuden vaihtaa veneiden laituripaikkoja tarpeen mukaan.

23. Hyvillä perusteilla näihin sääntöihin voi anoa poikkeusta kerhon johtokunnalta.

24. Kysy tarvittaessa johtokunnan jäseniltä.

GDPR- Vha

yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin organisaatioihin ja yhdistyksiin, Viialan Hopea-Ankkuri Ry noudattaa asetusta myös ja ohessa on tietojesi käsittelyä koskeva seloste.
Viialan Hopea-Ankkuri Ry kerää jäseniltään seuraavaa tietoa:
Henkilötiedot, nimi ja syntymäaika ilman sotu loppuosaa.
Posti- ja sähköpostiosoite, sekä puhelinnumero
Veneen perustiedot, mitat, nimi ja rekisterinumero
Tietojasi käytetään pääasiassa seuran jäsen- ja venepaikkarekisterin ylläpitämiseksi, sekä rekistereissä oleville heille kohdistuvaan tiedottamiseen, sekä jäsen- ja venepaikkalaskutuksen hoitamiseksi.

Rekisteriä hallinnoi ja ylläpitää Viialan Hopea-Ankkuri Ry Syyskokouksessa valitusta johtokunnasta , hallitukseen tehtävään määräämä henkilö (nyt pj.) 

Jäsenten tiedot tallennetaan Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n SPV Suuli laskutus ja jäsenrekisteriin, jota VHA ylläpitää oman seuransa jäsenien osalta. Seuran kirjanpitoa ylläpitää Johtokunnan valitsema tilitoimisto, jolla on myös oikeus käsitellä jäsentietoja.
VHA luovuttaa jäsenensä yhteystiedot tarvittaessa palo-,pelastus-, yms viranomaistahoille.

V H A ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisille osapuolille.

Uudet jäsenet hyväksyvät seuraan jäsenhakemuksensa jättämällä tietojen tallentamisen ja käytön.

Seuran jäsen voi halutessaan pyytää poistamaan luovuttamansa yhteystietonsa rekistereistämme, jolloin jäsenyys VHA:ssa päättyy automaattisesti. Seurassa ei voi olla jäsenenä ilman seuralle luovutettuja jäsen-/yhteystietoja.
Jäsen voi halutessaan, pyytää kirjallisesti johtokunnalta, mitä tietoja hänestä on rekisterissämme.

Yleinen uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Hyväksyessäsi tietojesi tallentamisen ja käytön, teidän ei tarvitse tehdä mitään liittyen uudesta asetuksen voimaantulosta johtuvasta tiedotuksesta ja jatkat VHA:n jäsenenä automaattisesti.
Vh-a Johtokunta